rhy.fi
Seuran säännöt

Patentti- ja rekisterihallituksessa / Yhdistysrekisterissä 25.9.2019 hyväksytyt säännöt.


1§ Yhdistyksen nimi on Namalikon Erä ry ja kotipaikka Rovaniemi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa metsästystä, ampumaurheilua, riistanhoitoa, kalastusta, kalastuksenhoitoa, luonnossa liikkumista ja luonnonantimien keräilyä sekä kaikkien näiden edellyttämää riistanhoitoa ja luonnonsuojelua.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) järjestää jäsenistölleen ja muulle väelle koulutusta ja neuvontaa tarkoituksensa mukaiseen toimintaan liittyen
2) vuokraa vapaasti käytettävissä olevien alueiden lisäksi maa- ja vesialueita metsästys-, kalastus- ja muuhun tarkoituksensa mukaiseen toimintaan ja huolehtii sopimuksia koskevista velvoitteista
3) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksen vartijoiden välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyslakia, metsästysasetuksia, seuran metsästyssääntöä ja hyviä metsästystapoja
4) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä.
5) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta
6) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väen keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaa metsästys - ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä
7) edistää metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta
8) opastaa jäsenistöä ampuma-aseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-, ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
9) omistaa, hallitsee ja kehittää omaa kiinteistöä

4§ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä tai kalastusta harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§:n 15. kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Yhdistyksen vuosikokous voi päättää vuosittaisesta liittymismaksu vapaudesta ja/tai alennetusta liittymis- ja jäsenmaksusta nais- ja nuorisojäsenille, jolloin nuorisojäsenellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Yhdistyksen vuosikokous voi myös päättää 65-vuotta täyttäneiden jäsentensä vuosittaisesta jäsen- ja liittymismaksuvapaudesta. Yhdistyksen vuosikokous voi myös päättää erisuuruisen liittymismaksun määräämisestä yhdistyksen koti- ja ulkopaikkakunnilla asuville uusille jäsenille. Maanvuokraajat ovat seuran jäseniä metsästyksenvuokrasopimuksen perusteella, niin kauan kuin metsästysvuokrasopimus on voimassa. Metsästysvuokrasopimuksen päätyttyä jäsenen on erottava tai hänet voidaan erottaa. Kaikilla seuran 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on samanlainen äänioikeus. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa, kuten puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite yhdistyksen johtokunnalle. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä, sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5§ Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksu suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6§ Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla johtokuntaa ensi kerran valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestyksessä äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa

Johtokunnan tehtävänä on:
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön
2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä kaudelta
3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi
4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksen vartijat
5. nimetä 9 §:n kohdassa 18 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt
6. tehdä vuokra- ja muut metsästys, kalastus ja toimialueiden käyttöä koskevat sopimukset
7. tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä
8. valmistella yhdistyksen kokoukselle esitys riistahoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa
9. toimittaa yhdistyksen kokousten hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäväksi
10. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa ja ilmoittaa vuosittain johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle
11. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat

7§ Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä kirjanpito ja tilinpäätös tarkastettavaksi kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin ilmoittamalla siitä seuran kotisivuilla, sähköpostilla tai viestillä vähintään viikko ennen kokousta.

9§ Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja käsitellään siinä seuraavat asiat
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
5) esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali
8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
10) Valitaan metsästyksenjohtaja ja 1. varametsästyksenjohtaja hirvikokouksen ehdotus huomioon ottaen.
11) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimikautta varten
12) hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja toimihenkilöiden palkkioiden määräämisestä
13) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
14) valitaan tarpeelliset jaostot
15) hyväksytään yhdistyksen uuden jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
16) päätetään kuulumisesta muihin yhdistyksiin
17) käsitellään muut johtokunnan tai yksittäisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
18) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästäjiä edustetaan
19) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
20) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ Kesäkokous pidetään 1.6. - 31.8. välisenä aikana ja siinä päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä, vierasmaksu suuruudesta, jäsenasioista ja metsästyssäännöstä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa,
mitä 8. §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää ja muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§ Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14§ Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on tehtävä ilmoitus välittömästi riistanhoitoyhdistykselle, jolle tulee antaa sen muutkin pyytämät tiedot.

15§ Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

16§ Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto luovutetaan metsästysmuseolle. Ilmoitus yhdistyksen purkamisesta tehdään riistanhoitoyhdistykselle ja yhdistysrekisteriviranomaiselle.

17§ Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.


Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös